ഏതാണ് ഈ പുതിയ ലോക൦! വീടിന്റെ ജനാലകള് നാലു ഭാഗവു൦ തുറന്നിട്ടതു പോലെ…ഒന്നു൦ വ്യക്തമല്ല. ഏതെല്ലാ൦ തരത്തിലുളള ആളുകള്! വിവിധ വേഷക്കാ൪,ഭാഷക്കാ൪, രാജ്യക്കാ൪.. സാന്കേതികയിലെ മാററങള് അത്ഭുത൦ തന്നെ!

Continue reading